Thursday, 11 January 2018 12:48

Έργο Παροχής Ευκαιριών σε Νέους Αρχιτέκτονες

 

Έργο Παροχής Ευκαιριών σε Νέους αποφοίτους των Κλάδων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής, μέχρι 29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης για πραγματοποίηση της απαιτούμενης από τον περί ETEK Νόμο, πρακτικής εξάσκησης, ανακοινώνει το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), έχει επιλεγεί ως Δικαιούχος του πιο πάνω Έργου που αφορά "Παροχή Ευκαιριών σε Νέους Πτυχιούχους των Κλάδων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής", μέχρι 29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (Not in Education, Employment or Training - NEETs) για πραγματοποίηση της απαιτούμενης, βάσει του άρθρου 7(1Α)(β) και 7(1Γ)(β) του περί ΕΤΕΚ Νόμου, εξάσκησης στην αρχιτεκτονική ή πολιτική μηχανική, μετά την απόκτηση του προσόντος τους. Σκοπός του Έργου είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που θα διευκολύνουν την προσπάθεια των νέων αποφοίτων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής για πραγματοποίηση της εξάσκησης που προβλέπεται από τον περί ΕΤΕΚ Νόμο, με απώτερο στόχο την εγγραφή τους στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ και την εξασφάλιση άδειας άσκησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα ή πολιτικού μηχανικού.

Στο Έργο μπορούν να ενταχθούν νέοι απόφοιτοι Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής, οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ένταξη τους στο Έργο πληρούν (σωρευτικά) τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

(α) έχουν υποβάλει αίτηση στο ΕΤΕΚ προκειμένου να τύχουν αναγνώρισης τα ακαδημαϊκά τους προσόντα στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής ή Πολιτικής Μηχανικής
Νοείται πως, πριν από την ένταξη του στο Έργο, τα ακαδημαϊκά προσόντα του αιτητή θα πρέπει να έχουν τύχει έγκρισης βάσει της καθορισμένης διαδικασίας
(β) δεν έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους
(γ) βρίσκονταν εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης
(δ) είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ).
(ε) διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές για τουλάχιστον 5 χρόνια[1]
(στ) δεν έχουν με οποιοδήποτε τρόπο ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του περί ΕΤΕΚ Νόμου σε ότι αφορά την απαιτούμενη εξάσκηση.

[1] Νοείται ότι, άτομα τα οποία σπουδάζουν στο εξωτερικό, έχουν ως χώρα διαμονής τη χώρα προέλευσης τους.

Η διάρκεια της εξάσκησης εφόσον ενταχθούν στο Έργο θα είναι 12 μήνες όπως απαιτείται στον περί ΕΤΕΚ Νόμο. Διευκρινίζεται πως δεν είναι δυνατή η ένταξη στο έργο για περίοδο μικρότερη των 12 μηνών.

Στους Ασκούμενους Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς που θα ενταχθούν στο Έργο θα καταβάλλεται για την περίοδο εξάσκησής τους, μηνιαίο επίδομα κατάρτισης ύψους εξακοσίων πενήντα ευρώ (€650), από το ΕΤΕΚ. Το ΕΤΕΚ θα καταβάλλει επίσης τις προβλεπόμενες από τον Νόμο εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα ασφαλίσει τους ασκούμενους Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς που θα συμμετέχουν στο Έργο, έναντι ευθύνης εργοδότη. Η καταβολή του επιδόματος δεν μπορεί να γίνεται για περίοδο μεγαλύτερη της μέγιστης διάρκειας της εξάσκησης, όπως ορίζεται πιο πάνω.

Οι ενδιαφερόμενοι για να ενταχθούν στο Έργο πρέπει να υποβάλουν σε έντυπη μορφή δια χειρός (οδός Κερβέρου 8, 1016 Λευκωσία) ή μέσω ταχυδρομείου (Τ.Θ. 21826, 1513 Λευκωσία), από κοινού με κατάλληλη επιχείρηση ή οργανισμό, το έντυπο ΑΙΤΗΣΗ στο ΕΤΕΚ μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Το Έργο αναμένεται να εφαρμοστεί από την προκήρυξη του μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2021 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, με δυνατότητα επέκτασης της εφαρμογής του και πέραν του έτους 2021. Νοείται ότι, για την παρούσα φάση θα γίνονται εντάξεις επιλέξιμων πτυχιούχων στο Έργο, των οποίων η εξάσκηση θα αρχίζει το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020. Ο συνολικός Προϋπολογισμός του ανέρχεται στα έξι εκατομμύρια ευρώ (€6.000.000) και στόχος είναι η συμμετοχή εξακόσιων (600) Ασκούμενων Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών.

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ η σχετική ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, καθώς και το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ όπου περιγράφονται οι απαιτήσεις, διαδικασίες κοκ που πρέπει να τηρηθούν (με προσθήκη υποχρέωσης σε θέματα Α&ΥΕ των επιχειρήσεων / οργανισμών)

Επειδή αποτελεί προϋπόθεση για ένταξη στο έργο η αναγνώριση των ακαδημαϊκών προσόντων κάθε αιτητή στην αρχιτεκτονική ή πολιτική μηχανική, το ΕΤΕΚ καλεί εν δυνάμει επιλέξιμους αρχιτέκτονες ή πολιτικούς μηχανικούς, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που προαναφέρονται και ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Έργο να φροντίσουν όπως τα ακαδημαϊκά τους προσόντα τύχουν έγκρισης από το ΕΤΕΚ το συντομότερο δυνατό.

Σημειώνεται πως το υπό αναφορά Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της ΕΕ.

 

Πηγή ενημέρωσης ιστοσελίδα Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ)
http://www.etek.org.cy/site-article-1716-48-el.php 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ιδρύθηκε το 1981 με στόχους, ανάμεσα σε άλλους, την προώθηση και ανάπτυξη της Αρχιτεκτονικής ως Επιστήμης και Τέχνης, την προστασία του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα, την επιμόρφωση των Αρχιτεκτόνων – μελών του, την βελτίωση της νομοθεσίας που αφορά τα τεχνικά θέματα και την πληροφόρηση του κοινού για θέματα που αφορούν την αρχιτεκτονική.

 

ΧΟΡΗΓΟΙ